شاکیسو

  • عناصر: بلوبری، میوه ای قرمز، میوه های سنگی
  • V60 120,000 تومان
  • کمکس 120,000 تومان
  • ایروپرس یا سایفون 120,000 تومان
  • سفارش دهید