شاکیسو

  • عناصر: بلوبری، میوه ای قرمز، میوه های سنگی
  • V60 74,000 تومان
  • کمکس 74,000 تومان
  • ایروپرس یا سایفون 74,000 تومان
  • سفارش دهید